News

เรื่องการปรับเปลี่ยนราคาค่าบัตรโดยสาร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565

2022.02.16

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2565 เป็นต้นไป 

ทางสายการบินต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นค่าน้ำมันโดยสาร และ

15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางสายการบินไทยได้มีการปรับเปลี่ยน

ขึ้นราคาค่าบัตรโดยสาร กรุณาเช็ครายละเอียดค่าโดยสารใหม่อีกครั้ง 

  • ทางบริษัทมีบริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินจากไทยมาญี่ปุ่น หรือต่างประเทศทั่วโลก  

หากสนใจ สามารถสอบถามราคา และเที่ยวบินผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ Line ได้เลยนะคะ 

ขอบคุณค่ะ