Privacy Policy

เกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดำเนินการเรื่องการจองโรงแรม และบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ด้วยจุดมุ่งหมาย [ความปลอดภัย] [ความไว้วางใจ] [ความพึงพอใจ] สำหรับลูกค้า
ด้วยวิสัยทัศน์นี้ ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในการเก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ได้ลงทะเบียนในการใช้บริการ หรือซื้อสินค้ากับทางบริษัท โดยรวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทอีกด้วย

 1. บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุลคล ด้วย(ระบบการจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ด้วยความถูกต้องเหมาะสม
 2. บริษัท แจกแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่นำไปใช้ในแนวทางอื่นจากที่ไม่ได้ระบุไว้
 3. บริษัท จะป้องกันความเสี่ยงในการเข้าถึง การรั่วไหล การสูญหาย และความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. บริษัท จะดูแล และกำกับมอบหมาย เมื่อต้องแบ่นปัน หรือถ่ายโอน 'ข้อมูลส่วนบุคคล' ให้บริษัทอื่นเพื่อการจองสินค้า หรือใช้บริการ
 5. บริษัท ปฎิบัติตาม กฎหมาย และนโยบายข้อกำหนดของประเทศ เกี่ยวกับ 'ข้อมูลส่วนบุคคล' ด้วยความเคร่งครัด
 6. บริษัท จัดตั้ง เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาร้องเรียน เกี่ยวกับ 'ข้อมูลส่วนบุคคล' ในกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  การแก้ไขข้อมูล ตามข้อกฎหมาย ด้วยเหตุอันสมควร
 7. บริษัท จะคอยติดตาม และพัฒนาเกี่ยวกับ (ระบบการจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ระเบียบข้อบังคับ 1 กรกฎาคม 2547
แก้ไขระเบียบข้อบังคับ 1 พฤศจิกายน 2561
บริษัท Flex International Tours จำกัด
ประธานบริษัท ABE Kiminobu

สอบถามเพิ่มเติม หรือร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ :
〒136-0071 TOKYO, KOTO-KU, KAMEIDO 1-5-7
KINSHICHO PRIME TOWER 11F
บริษัท Flex International Tours จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Tel :03-5836-0631 
Fax :03-3683-5356 
Email:fit_thai@nta.co.jp
เวลาทำการ : จันทร์ ~ ศุกร์ เวลา 9:45 - 18:00 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันขึ้นปีใหม่)

ภาพรวมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายและแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อบังคับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล・กฎการจัดการแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระเบียบการจัดการต่างๆ
 • ระเบียบข้อบังคับ การรักษาความปลอดภัย และระบบข้อมูล
 • การเข้าถึงระบบการรักษาความปลอดภัย
 • การเข้าถึงระบบการรักษาความปลอดภัย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • มีผู้รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายของบริษัท และข้อบังคับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
 • แต่ละฝ่าย และแต่ละแผนกของบริษัทจะกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด
 • พนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ
 • ภายใต้การดูแลเฝ้าระวังของผู้ตรวจสอบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะคอยตรวจสอบและปรับปรุงการป้องกันในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เป็นประจำอยู่เสมอ

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการนำไปใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามความจำเป็น ตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือตามขอบเขตที่ได้ระบุเอาไว้
บริษัทจะติดต่อ และขอรับความยินยอมจากลูกค้า หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านอกเหนือจากขอบเขตที่ได้ระบุเอาไว้
ทางบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล และขอรับความยินยอมในการนำไปใช้ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า หากในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทางบริษัท ลูกค้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้

2.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนี้

【ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนอกเหนือจากการเขียนโดยตรง】

 1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงานขาย
  • ・พนักงานขายจะให้ข้อมูลส่วนบุลคลของลูกค้า เพื่อการใช้บริการ การจองที่พัก และการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว

【วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วน】

 1. ข้อมูลส่วนของลูกค้า
  • ・เพื่อการติดต่อระหว่างลูกค้า
  • ・เพื่อการใช้บริการ การจองที่พัก และการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
  • ・เพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง
  • ・เพื่อใช้ในขั้นตอนการทำประกันคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายหากเกิดอุบัติเหตุ เมื่อทำสัญญาการเดินทางกับทางบริษัท
  • ・เพื่อใช้ในการสำรวจตอบแบบสอบถาม วัดความพึงพอใจ และขอความคิดเห็น
  • ・เพื่อให้ของสมนาคุณ หรือเสนอข้อมูลการให้บริการ หรือบริการพิเศษแก่ลูกค้า จากบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  • ・การจัดทำและจดบันทึกสถิติ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
  • ・เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงาน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
  • ・เพื่อใช้ในฝ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

3.การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุลคลของลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้บริการ การจองที่พัก และการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว โดยให้ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เที่ยวบิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการขนส่งหรือการจองที่พัก ผ่านทางเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4.เกี่ยวกับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วม

บริษัท จะใช้เอกสารบางส่วนที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งรวมถึง ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลทางธุรกิจ หรือบริการพิเศษอื่นๆ ร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะควบคุมและดูแลรับผิดชอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

<กลุ่มบริษัท>

Nippon Travel Agency Co.,Ltd.
〒103-8266
東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング12階
NTA RETAILING Co.,Ltd.
〒105-0022
東京都港区海岸2-1-24 NAC港ビル5階
NIPPON TRAVEL AGENCY HOKKAIDO CO.,LTD
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西4-16 日本旅行札幌ビル9階
株式会社日本旅行東北
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4-7-22 学校法人北杜学園中央6号館5階
American Express Global Business Travel Nippon Travel Agency “GBT NTA”
〒130-0012
東京都墨田区太平4-3-8 SDビル6階
株式会社エルオルト
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー29階
株式会社日旅産業
〒105-0014
東京都港区芝3-43-15 芝信三田ビル5階
株式会社プランドゥ・ジャパン
〒105-0012
東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト4階401
JATS CO.,LTD
〒140-0011
東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル4階
株式会社ジャッツ関西
〒530-0051
大阪府大阪市北区太融寺町8-8 日進ビル8階
株式会社日本旅行沖縄
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビルディング2階
株式会社日本旅行グローバルソリューションズ
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル6階
NTA KYUSYU ENTERPRISE INC.
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル12階
NTA Business Create Co., Ltd.
〒105-0022
東京都港区海岸2-1-24 NAC港ビル5階
NTA Business Solutions Co., Ltd.
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル12階
株式会社日旅物流
〒335-0033
埼玉県戸田市笹目北町12-2
M-HEART Tourist Co.,Ltd.
〒570-0028
大阪府守口市本町2-5-18 守口CIDビル8階
株式会社日本旅行アカウントサービス
〒103-8266
東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング10階
THE NISHINIPPON SHIMBUN TRAVEL CO.,LTD
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館14階
株式会社あぐりツーリズムネット
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西4-16 日本旅行札幌ビル8階
Hokkaido Optional Tours Co., Ltd.
〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル1階
西日本旅客鉄道株式会社 ジパング倶楽部事務局
〒650-0044
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-2 西日本旅客鉄道株式会社神戸支社内

5.การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มุ่งมั่นและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและทันเหตุการ์ณ โดยจะใช้มาตราการการควบคุมความปลอดภัยดังนี้

 • ・มีการเฝ้าระวัง ดำเนินการแก้ไข และป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง การรั่วไหล การสูญหาย หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • ・พนักงานที่เกียวข้องจะได้รับการอบรมที่จำเป็น เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • ・กรณีการแบ่งงานหรือการฝากจำหน่ายแกหน่วยงานอื่น จะมีการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานนั้น เกี่ยวกับการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และมีการตรวจสอบหน่วยงานตามความเหมาะสม
 • ・มีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการปรับปรุงการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

6. เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า

สำหรับลููกค้าที่มีความประสงค์ ที่จะขอระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม หรือขอระงับการแจ้งเตือน การเปิดเผย หรือการแก้ไขเพิ่มเติม หรือการลบขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้กับทางบริษัท(ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยได้)
กรุณาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ และทางบริษัทจะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นอย่างละเอียดอีกครั้ง ทางบริษัทจะปฎิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยไม่ให้เกิดความล่าช้า แต่ถ้าหากมีกรณีที่ทางบริษัท ไม่สามารถทำตามความประสงค์ของลูกค้าได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทจะอธิบายเหตุผลให้ทราบอีกครั้ง

(1)ส่วนรับเรื่อง วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเตือน การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการลบข้อมูล
กรุณาติดต่อฝ่ายขายที่ทางลูกค้าได้ติดต่อไว้ (สาขาย่อยของบริษัท หรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง)

(2)การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูล การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถาม หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อ
Kinshicho Prime Tower 11F, 1-5-7 Kameido, Koto-ku, Tokyo 136-0071
ติดต่อ:FLEX INTERNATIONAL TOURS INC. ฝ่ายรับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Tel :03-5836-0631
Fax :03-3683-5356
E-mail:fit_thai@nta.co.jp
เวลาทำการ:จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:45 - 18:00 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่)

(3)การร้องเรียน เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สามารถติดต่อทางสมาคมตามรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อข้อรับความช่วยเหลือได้

 • สมาคมกฎหมายทั่วไป Japan Association of Travel Agents(JATA) ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้บริโภค (ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  Tel : 03-3592-1266
  Nippon Express Worker's Union, Kasumigaseki 3-3-3, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013
  เวลารับเรื่อง จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 10:00 - 12:00, 13:00 -17:00 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่)
 • สมาคมกฎหมายทั่วไป Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community(JIPDEC) (ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  Tel : 03-5860-7565, 0120-700-779
  Nippon Express Worker's Union, Kasumigaseki 3-3-3, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013
  เวลารับเรื่อง จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 10:00 - 12:00, 13:00 -17:00 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่)

7.เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของศาล

ในกรณีระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือการดําเนินคดีตามกฏหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำได้ที่ ศาลกรุงโตเกียว หรือภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลประจำเขตโตเกียว

8.การแก้ไขปรับเปลี่ยน

เอกสารฉบับนี้ แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีความละเอียดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแก้ไขปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายพื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ