News

เดินทางง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้ ใบวัคซีนพาสปอร์ต ตั้งแต่ 8 พค. นี้

2023.04.10

🎉 เดินทางขาเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป 

ทางประเทศญี่ปุ่นยกเลิก ไม่จำเป็นต้องใช้ ใบวัคซีนพาสปอร์ต( Vaccination certificate) ที่ฉีดครบ 3 เข็มขึ้นไป หรือ ผลตรวจ COVID-19 ก่อนขึ้นเครื่อง 

(ข้อมูลอ้างอิง : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)

🥳 เดินทางท่องเที่ยวกันง่ายขึ้นแล้วนะคะ 
หากสนใจเดินทางท่องเที่ยว (ได้ทุกประเทศเลยนะคะ)
สามารถสอบถามราคาได้ทาง

Line: @222uyfmb
Tel: 03-5836-0637 
Fb: Fit Thai-Concierge Nippon